Tranziția Justă în județul Mureș – OLD

Rezultatele finale ale procesului de selecție aferent apelului de exprimare a interesului în cadrul  Programului Tranziție Justă 2021-2027 în județul Mureș

__________________________________________________________________________________________

Oportunități de finanțare dedicate dezvoltării sectorului privat prin intermediul Programului Tranziție Justă 2021 – 2027, în contextul Platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP)

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Tranziție Justă, întreprinde demersurile necesare identificării de propuneri de proiecte strategice la nivelul județului Mureș, care să corespundă obiectivelor STEP și să fie finanțate din FTJ .

La data de 29.02.2024 a fost aprobat Regulamentul (UE) nr. 795/2024 de instituire a platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP), care urmărește să sprijine tehnologiile strategice critice și emergente, pentru a asigura suveranitatea și securitatea Uniunii Europene și a reduce dependențele UE în sectoarele strategice.

Platforma STEP vizează:

 • sprijinirea dezvoltării sau a producției tehnologiilor critice în întreaga Uniune sau protejarea și consolidarea lanțurilor valorice corespunzătoare, în următoarele sectoare:
 • tehnologiile digitale, proiectele multinaționale și inovarea în domeniul tehnologiei profunde;
 • tehnologiile curate și eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inclusiv tehnologiile „zero emisii nete;
 • biotehnologii, inclusiv medicamente aflate pe Lista de medicamente esențiale a Uniunii și componentele lor
 • abordarea deficitelor de forță de muncă și de competențe esențiale pentru toate tipurile de locuri de muncă de calitate, în sprijinul dezvoltării sau a producției tehnologiilor critice și lanțurilor valorice asociate, în special prin proiecte de învățare și de educație pe tot parcursul vieții, prin proiecte de formare, în strânsă cooperare cu partenerii sociali și inițiativele de educație și formare deja existente.

Tehnologiile sunt considerate critice în cazul în care îndeplinesc oricare dintre următoarele condiții:

 • aduc pe piața internă un element inovator, emergent și de vârf, cu un potențial economic semnificativ;
 • contribuie la reducerea sau la prevenirea dependențelor strategice ale UE.

Lanțul valoric pentru dezvoltarea sau producția de tehnologii critice se referă la produsele finale, precum și la componentele specifice și la utilajele specifice utilizate în principal pentru fabricarea produselor finale și la materiilor prime critice și la serviciile asociate esențiale și specifice pentru dezvoltarea sau fabricarea produselor finale respective.

Tehnologii care contribuie la o economie cu obiectivul 0 emisii nete:

 • Tehnologii solare fotovoltaice și tehnologii termosolare
 • Tehnologii eoliene din domeniul energiei din surse regenerabile, onshore și offshore
 • Tehnologii din domeniul bateriilor/stocării
 • Pompe de căldură și tehnologii energetice geotermale
 • Electrolizoare și pile de combustie
 • Tehnologii durabile pe bază de biogaz/biometan
 • Tehnologii de captare și stocare a dioxidului de carbon (CSC)
 • Tehnologii din domeniul rețelelor electrice

Materii prime strategice și materii prime critice

 • Materii prime strategice – bauxită, aluminiu, bismut, boran, cobalt, galiu, germaniu, litiu pentru baterii, magneziu metal, germaniu, mangan, grafit, nichel pt. baterii, metale rare pentru magneți, silicon metal, titan metal, tungsten
 • Materii prime critice -antimoniu, arseniu, bauxită, aluminiu, barită, berilium, bismut, boran, cobalt, cărbune de cocsificare, cupru, feldspat, fluor spat, galiu, germaniu, hafniu, heliu, metale rare grele și ușoare, litiu, magneziu, mangan, grafit, nichel, niobiu, fosfat roca, fosfor, grupul de metale platinium, scandiu, silicon metal, stronțiu, tantal, titan metal, tungsten

Din Fondul pentru Tranziție Justă (FTJ), prin platforma STEP, se poate acorda sprijin pentru investițiile productive atât întreprinderilor mari cât și IMM-urilor, care contribuie la obiectivele prezentate mai sus și care trebuie să fie compatibile cu contribuția preconizată la tranziția către neutralitatea climatică.

Vă rugăm să analizați oportunitatea celor prezentate, iar în măsura în care există interes din partea dumneavoastră, să ne transmiți o descriere succintă a investiției/proiectului propuse și o estimare  valorică a acesteia, la adresa de e-mail tranzitiejusta@cjmures.ro, până la data de 10.05.2024.

Pentru informații suplimentare persoane de contact din partea instituției noastre sunt managerii publici Togan Codruța și Magyarossy Andrea, telefon: 0265-263.211, interior 1301.

__________________________________________________________________________________________

Termenul de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului ce vizează „Dezvoltarea Întreprinderilor și a Antreprenoriatului” – componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă”, a fost prelungit până la data de 20 MAI 2024.

Anunțul de prelungire a termenului este disponibil aici.

__________________________________________________________________________________________

ANUNȚ privind lansarea apelurilor de exprimare a interesului pentru:

     A. Identificarea și includerea de investiții productive în întreprinderi mari (Formular de completat)

     B. Identificarea de investiții în activități de tip ETS care se încadrează sub plafoanele din Directiva 87/2003, cu modificările și completările ulterioare, în IMM (Formular de completat)

     C. Identificarea de investiții destinate reducerii substanțiale de emisii de gaze cu efect de seră în întreprinderi mari (Formular de completat)

Anunț Apel exprimare interes PTTJ_MS

Procedura derulare Apel exprimare interes PTTJ_MURES

Formularul de exprimare a interesului, însoțit de eventualele anexe aferente (ex.: documentele justificative, studii etc.), va fi transmisă, atât în format editabil (.docx) cât și în format semnat și scanat (.pdf) de către entitatea interesată la adresa de e-mail: tranzitiejusta@cjmureș.ro sau înregistrată la registratura Consiliului Județean Mureș. Depunerea la registratură se va realiza tot în format electronic, cu adresa de înaintare în care se menționează documentele depuse si date de contact.

Lista prealabilă a aplicanților declarați admiși/respinși urmare a desfășurării procesului de selecție aferent apelului de exprimare a interesului în cadrul  Programului Tranziție Justă 2021-2027 în județul Mureș

__________________________________________________________________________________________

În data de 19 ianuarie 2024 a avut loc prima reuniune a Grupului de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Mureș din acest an.

În cadrul reuniunii s-a adoptat Decizia nr. 1/19.01.2024, prin care s-a aprobat structura Comisiei de evaluare și selecție a propunerilor de interes depuse în apelul de exprimare a interesului în cadrul  Programului Tranziție Justă 2021-2027 în județul Mureș pentru întreprinderi mari/IMM, respectiv procedura de derulare a apelului de exprimare a interesului, dedicat întreprinderilor mari/ IMM-urilor pentru identificarea și includerea de investiții productive în domeniile care să contribuie la neutralitatea climatică, conform domeniilor identificate în Planul Teritorial pentru Tranziție Justă – județul Mureș, respectiv de investiții în activități de tip ETS care se încadrează sub plafoanele din Directiva 87/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și de investiții destinate reducerii substanțiale de emisii de gaze cu efect de seră, conform anexei la prezenta decizie.

Minuta reuniunii din data de 19 ianuarie 2024 (Anexe: Convocator; Sinteza deciziilor)

__________________________________________________________________________________________

7 apeluri cu o alocare de peste 775 milioane euro, pentru IMM-urile din județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Mureș și ADTI Valea Jiului:

https://mfe.gov.ro/7-apeluri-cu-o-alocare-de-peste-775-milioane-euro-pentru-imm-urile-din-judetele-gorj-hunedoara-dolj-galati-prahova-mures-si-adti-valea-jiului/

__________________________________________________________________________________________

S-a publicat primul ghid al solicitantului în cadrul Programului Tranziție Justă! Microîntreprinderile, firmele mici și mijlocii vor putea accesa fonduri pentru investiții productive

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat în data de 20 octombrie 2023, Ghidul solicitantului pentru acțiunea „Dezvoltarea Întreprinderilor și a Antreprenoriatului” – componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” .

Astfel, microîntreprinderile, întreprinderile mici și întreprinderi mijlocii vor putea accesa între 200.000-8.000.000 euro pentru investiții productive. Apelul dedicat județului Mureș  PTJ/P6/1.1/1.A/Mureș are un buget total de  83.903.737 euro.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse în perioada  20.12.2023, ora 11:00 – 20.03.2024, ora 24:00, în sistemul informatic MySMIS 2021/SMIS2021+.

Ghidul solicitantului, grila de evaluare tehnico-financiară și celelalte anexe relevante pot fi vizualizate accesând următorul link:

https://mfe.gov.ro/ghidul-solicitantului-pentru-actiunea-dezvoltarea-intreprinderilor-si-a-antreprenoriatului-componenta-investitii-pentru-dezvoltarea-imm-care-sprijina-cresterea-dur-2/

__________________________________________________________________________________________

ÎN ATENȚIA UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV – TERITORIALE DIN JUDEȚUL MUREȘ

Județul Mureș beneficiază prin Programul Tranziție Justă 2021-2027 de un buget total alocat de 277.032.659 euro, următoarele apeluri/tipuri de investiții fiind dedicate unităților administrativ-teritoriale:

 1. Sprijin pentru infrastructura de afaceri/ Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii de afaceri pentru IMM-uri care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în Județul Mureș. Alocare indicativă: 14.000.000 euro.
 2. Capacități de producție, transport si stocare de energie RES/Sprijin pentru dezvoltarea de capacități de mici dimensiuni de producție, transport si stocare de energie RES pentru consum propriu a clădirilor publice în care funcționează școli, spitale, servicii sociale. Alocare indicativă: 15.140.000 euro.
 3. Transport public – Dezvoltarea transportului verde prin achiziția de vehicule nepoluante și de stații de încărcare necesare pentru servicii de transport public care să faciliteze accesul la formare profesională și oportunități de angajare. Alocare indicativă: 9.595.600 euro.
 4. Remediere, decontaminare, reconversie situri contaminate/Reducerea poluării și generarea de locuri de muncă durabile prin reintroducerea în circuitul economico-socio-cultural a siturilor dezafectate rezultate din declinul și/sau transformarea unor sectoare economice sau prin valorificarea acestora pentru infrastructuri verzi. Alocare indicativă: 7.912.200 euro.

În prezent ghidurile aferente apelurilor de proiecte sunt în curs de elaborare de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management  pentru PTJ, urmând a fi publicate în consultare publică.

În acest context, vă rugăm să ne comunicați eventualul interes de a realiza proiecte într-una din categoriile de investiții enumerate mai sus, completând până la data de 27 octombrie 2023 chestionarul de tip google forms, care poate fi accesat la următorul link:

https://docs.google.com/forms/d/1_VUyxd3wFXiHdXQ75_7KRGzm1-Lk8ZZEKr43AeibIDU/edit

Pentru informații suplimentare, persoane de contact din partea instituției noastre sunt: doamna Togan Codruța, manager public, e-mail: togan.codruta@cjmures.ro  și Magyarossy Andrea, manager public, e-mail: magyarossy.andrea@cjmures.ro, telefon: 0265-263.211, interior 1301.

__________________________________________________________________________________________

ÎN ATENȚIA ÎNTREPRINDERILOR ȘI MEDIULUI ANTREPRENORIAL DIN JUDEȚUL MUREȘ

Județul Mureș beneficiază prin Programul Tranziție Justă 2021-2027 de un buget total alocat de 277.032.659 euro, din care pentru dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului 148.181.384 euro, după cum urmează:

 

Nr. crt. Tipologie investiții Alocare pentru județul Mureș

(EURO)

1 Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă 83.903.737
2 Sprijin pentru microîntreprinderi 22.374.330
3 Sprijin pentru întreprinderi sociale 5.593.583
4 Sprijin pentru infrastructura de afaceri 14.000.000
5 Sprijin pentru întreprinderi de tip spin-off, spin-out si start-up 22.309.734

 

  Total valoare investiții pentru dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului 148.181.384

 

 

Menționăm că Ghidul solicitantului pentru Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă a parcurs etapa de consultare publică, fiind aprobată Metodologia și criteriile de evaluare și selecție, iar pentru celelalte tipologii de investiții ghidurile aferente apelurilor de proiecte sunt în curs de elaborare de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management  pentru PTJ, urmând a fi publicate în consultare publică.

În acest context, vă rugăm să ne comunicați eventualul interes de a realiza proiecte într-una din categoriile de investiții enumerate mai sus, completând până la data de 27 octombrie 2023 chestionarul de tip google forms, care poate fi accesat la următorul link: https://docs.google.com/forms/d/1wvXf9HWVK-VPh4GWZNdj93BXzd3wJpKTop8qzHaSdC0/edit

Pentru informații suplimentare, persoane de contact din partea instituției noastre sunt: doamna Togan Codruța, manager public, e-mail: togan.codruta@cjmures.ro  și d-na Magyarossy Andrea, manager public, e-mail: magyarossy.andrea@cjmures.ro, telefon: 0265-263.211, interior 1301.

__________________________________________________________________________________________

În urma procedurii de consultare publică și pe baza observațiilor primite, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin Autoritatea de Management a Programului Tranziție Justă, a publicat într-un nou proces de consultare pentru o perioadă de 10 zile, varianta revizuită a ghidului solicitantului aferent acțiunii „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – Componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă”

Întreaga documentație poate fi consultată accesând link-ul  https://mfe.gov.ro/ghidul-solicitantului-pentru-actiunea-dezvoltarea-intreprinderilor-si-a-antreprenoriatului-componenta-investitii-pentru-dezvoltarea-imm-care-sprijina-cresterea-dur/

Observațiile și propunerile pot fi transmise până la data de 31.08.2023 prin e-mail la adresa

secretariat.dgdrtj@mfe.gov.ro

__________________________________________________________________________________________

În data de 14.06.2023, la sediul Consiliului Județean Mureș, a avut loc cea de a doua reuniune a Grupului de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Mureș.

Minuta reuniunii (Anexa 1 – Convocator și ordinea de zi; Anexa 2 – Sinteza deciziilor)

În cadrul reuniunii s-a adoptat Decizia nr. 2/14.06.2023, prin care s-a aprobat lista de observații, recomandări și propuneri de modificare a Ghidului solicitantului  Acțiunea Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului – Proiecte cu finanțare nerambursabilă mai mică de 2 milioane euro în județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș, respectiv a Ghidului Solicitantului– Acțiunea Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului – Proiecte cu finanțare nerambursabilă între 2 – 5 milioane euro în județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș, publicate în consultare în cadrul Programului Tranziție Justă.

__________________________________________________________________________________________

PRIMELE 2 GHIDURI ÎN CADRUL PROGRAMULUI TRANZIȚIE JUSTĂ AU FOST LANSATE ÎN CONSULTARE PUBLICĂ

În data de  27 aprilie 2023 au fost lansate în consultare publică primele 2 ghiduri în cadrul Programului Tranziție Justă, după cum urmează:

 1. Ghidul Solicitantului – Acțiunea Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului – Proiecte cu finanțare nerambursabilă mai mică de 2 milioane euro în județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș
 2. Ghidul Solicitantului – Acțiunea Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului – Proiecte cu finanțare nerambursabilă între 2 – 5 milioane euro în județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș

Perioada de consultare publică: 2 luni începând cu data de 27 aprilie 2023.

Recomandările și comentariile pe marginea ghidurilor pot fi transmise la următoarele adrese de email: contact.por@mfe.gov.ro și secretariat.dgdrtj@mfe.gov.ro.

__________________________________________________________________________________________

În data de 20.02.2023, la sediul Consiliului Județean Mureș, a avut loc reuniunea de constituire a Grupului de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Mureș.

Minuta reuniunii, cu următoarele anexe:

 1. Anexa 1 – Ordinea de zi
 2. Anexa 2 – Prezentare FTJ
 3. Anexa 3 – ROF
 4. Anexa 4 – Sinteza deciziilor

Decizia nr. 1, cu Anexa ROF aprobat (pdf)

__________________________________________________________________________________________

Programul Tranziție Justă a fost aprobat de către Comisia Europeană

Programul Tranziție Justă (PTJ) a fost aprobat de Comisia Europeană, fiind emisă DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 2.12.2022 de aprobare a programului “Tranziție Justă” pentru sprijin din partea Fondului pentru o tranziție justă în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” pentru regiunile Dolj, Gorj, Hunedoara, Mureș, Prahova și Galați din România CCI 2021RO16JTPR001.

Prioritățile și acțiunile PTJ vizează șase județe, după cum urmează: Mureș, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Prahova, ca fiind cele mai afectate de procesul de tranziție, având în vedere dependența lor de combustibilii fosili, sau procesele industriale cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră.

Prioritate 6 din cadrul PTJ vizează atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Mureș, alocarea stabilită fiind de 277.032.659,00 Euro (alocare UE:  235.477.760,00 Euro + contribuție națională: 41.554.899,00 Euro).

Versiunea aprobată a PTJ, care cuprinde și Planul Teritorial pentru Tranziție Justă – județul Mureș, poate fi vizualizat accesând linkul: https://mfe.gov.ro/ptj-aprobat-ce/ .

Grupul de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Mureș

 Coordonarea și monitorizarea procesului de tranziție la nivelul județului Mureș va fi asigurată prin activitatea Grupului județean pentru coordonarea tranziției la neutralitatea climatică. Acesta va fi structură de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol de coordonare și monitorizare a procesului de tranziție la neutralitatea climatică pentru județul Mureș. Înființarea și funcționarea acestei structuri parteneriale va asigura premisele implicării tuturor actorilor relevanți la nivelul județului.

Consiliul Județean Mureș lansează procesul de constituire a Grupului de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Mureș și derulează o procedură transparentă și nediscriminatorie de selectare a reprezentanților mediului de afaceri și societății civile pentru a se asigura un nivel optim de reprezentativitate a acestora.

Prin această procedură de selecție, Consiliul Județean Mureș invită organizațiile interesate să își exprime interesul pentru participarea la Grupul de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Mureș, prin completarea formularului de intenție și transmiterea acestuia pe adresa tranzitiejusta@cjmures.ro.

Organizațiile/entitățile interesate sunt invitate să depună, prin poșta electronică, până la data de 05.02.2023, la adresa tranzitiejusta@cjmures.ro, Formularul de intenție completat și semnat de reprezentantul legal, cu respectarea modelului anexat prezentului anunț.

Mai multe detalii: https://ro.cjmures.ro/relatii-publice/anunturi/consiliul-judetean-mures-anunta-selectia-partenerilor-relevanti-pentru-constituirea-grupului-de-coordonare-a-tranzitiei-la-neutralitatea-climatica-la-nivelul-judetului-mures/

Planul Teritorial pentru Tranziție Justă – județul Mureș (PTTJ)

PTTJ este documentul strategic de bază pentru fundamentarea intervenției PTJ în județul Mureș, fiind aprobat de către Comisia Europeană, ca parte integrantă a PTJ.

Consiliul Județean Mureș a îndeplinit rolul de coordonator la nivel județean al procesului de elaborare al Planului Teritorial pentru Tranziție Justă Mureș (PTTJ), iar Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a coordonat la nivel național procesul de elaborare a programului.

În elaborarea PTTJ au fost implicați reprezentanți ai Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru, autorităților publice locale (municipalități), instituțiilor publice locale (Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenția Județeană pentru Protecția Mediului etc.), universităților și învățământului secundar (școli profesionale, forță de muncă, centre de formare etc.), mediului de afaceri, sindicatelor, grupurilor de acțiune locală și societății civile. Grupul de lucru județean constituit în acest sens a fost implicat în toate etapele de informare și consultare derulate pentru elaborarea PTTJ.

Mecanismul de tranziție justă

La 11 decembrie 2019, Comisia a adoptat o comunicare privind Pactul ecologic european, în care își prezintă foaia de parcurs către o nouă politică de creștere pentru Europa. Această politică de creștere se bazează pe obiective climatice și de mediu ambițioase și pe procese participative, care reunesc cetățenii, orașele și regiunile în lupta împotriva schimbărilor climatice și pentru protecția mediului. În concordanță cu obiectivul realizării neutralității climatice a UE până în 2050 într-un mod eficient și echitabil, Pactul ecologic european a propus un Mecanism pentru o tranziție justă, care include un Fond pentru o tranziție justă, pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă.

Mecanismul pentru o tranziție justă se va axa pe regiunile și sectoarele cele mai afectate de tranziție, având în vedere dependența lor de combustibilii fosili, sau procesele industriale cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră.

Județele Dolj, Gorj, Hunedoara, Mureș, Prahova și Galați din România vor beneficia de sprijin din Mecanismul de tranziție justă care va mobiliza fonduri pentru investiții pentru perioada 2021-2027 . Acest mecanism se va implementa prin trei piloni:

 • Pilonul I – Fondul pentru o Tranziție Justă ( Just Transition Fund ) – implementat prin gestiune partajată;
 • Pilonul II – O schemă dedicată în cadrul InvestEU pentru atragere de investiții private;
 • Pilonul III- O facilitate de împrumut pentru sectorul public, în cadrul căreia Banca Europeană de Investiții va mobiliza investiții suplimentare pentru regiunile în cauză.

În ceea ce privește sprijinul oferit prin Pilonul II și Pilonul III, o prezentare succintă a acestora poate fi vizualizată aici.

Ministerul Finanțelor, autoritatea responsabilă de facilitarea comunicării între potențialii beneficiari și Banca Europeană de Investiții (BEI)- cel mai important partener care implementează 75% din garanția UE și fondurile pentru asistență tehnică și consultanță, transmite informări periodice și publică pe site-ul propriu informații actualizate despre oportunitățile oferite prin cele două scheme de sprijin. Informațiile pot fi consultate aici (https://mfinante.gov.ro/prezentarea-mecanismului-pentru-o-tranzitie-justa).

Calendarul de derulare, bugetul alocat, precum și apelurile deschise în cadrul Pilonului II și III pot fi verificate pe platforma Comisiei Europene dedicată mecanismului de tranziție justă https://cinea.ec.europa.eu/just-transition-mechanism_ro

Pentru informații suplimentare legate de cele prezentate mai sus vă invităm să ne contactați  la următorul telefon: 0265-263211, int.1301, sau prin e-mail la adresele: togan.codruta@cjmures.ro  și  magyarossy.andrea@cjmures.ro.

Informațiile au fost postate de:
Adrian Gorea - 06.07.2023
Iuliana Pop Ghindas - 19.10.2023
Adrian Gorea - 15.01.2024
Iuliana Pop Ghindas - 22.01.2024
Adrian Gorea - 04.06.2024